con gái đọc tiếng anh là gì

girl

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: con gái đọc tiếng anh là gì

UK/gɜːl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/gɝːl/

  • /g/ as in give
  • /ɜː/ as in bird
  • /l/ as in look
  • /g/ as in give
  • /ɝː/ as in bird
  • /l/ as in look