chiếc lá tiếng anh là gì

leaf

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: chiếc lá tiếng anh là gì

UK/liːf/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/liːf/

  • /l/ as in look
  • // as in sheep
  • /f/ as in fish
  • /l/ as in look
  • // as in sheep
  • /f/ as in fish