chân núi tiếng anh là gì

Công viên cướp 381.000 ha kể từ chân núi McIlwraith ở phía nhộn nhịp cho tới sông Archer ở phía tây.

The park occupies 381,000 hectares from the McIlwraith Range foothills in the east to tướng the Archer River in the west.

Bạn đang xem: chân núi tiếng anh là gì

Căn cứ tôi được phái cho tới ở bên trên chân Núi Hiei-zan sát thành phố Hồ Chí Minh Kyoto.

The base I was sent to tướng was situated at the foot of Hiei-zan near the thành phố of Kyoto.

Portici nằm tại chân núi Vesuvius bên trên vịnh Napoli, khoảng chừng 8 km (5.0 dặm) về phía nhộn nhịp phái mạnh của Napoli.

Portici lies at the foot of Mount Vesuvius on the Bay of Naples, about 8 km (5.0 mi) southeast of Naples itself.

Nomad chuồn vô chống khai thác bên trên chân núi, tuy nhiên bị tóm gọn vày quân của Kyong.

Nomad enters the excavation site at the mountain's base, but is captured by Kyong's men.

Tất cả 450 tiên tri của Ba-anh bị hành quyết bên dưới chân Núi Cạt-mên.—1 Các Vua 18:38-40.

All 450 Baal prophets were then executed at the foot of Mount Carmel. —1 Kings 18:38-40.

Đó là lối cho tới Dimholt, lối vô bên dưới chân núi.

It is the road to tướng the Dimholt, the door under the mountain.

Ví dụ: Debundscha bên trên chân núi Mt.

For example, Debundscha, at the base of Mt.

Harry Truman đem 1 căn căn nhà bên trên Spirit Lake sát chân núi, ông ko chịu đựng tản cư.

Harry Truman, a lodge owner at Spirit Lake near the foot of the mountain, refused to tướng be evacuated.

Một ngày cơ, Lúc đang được quốc bộ bên dưới chân núi, ông nghe nổi tiếng gọi thương hiệu ông.

One day, while walking in the hills, he heard a voice calling to tướng him.

Khi nhì người còn ở sát chân núi, đằm thắm chúng ta mang trong mình một khoảng cách rất rộng lớn.

When both are still near the mountain base, a long distance separates them.

Các mỏ dầu chủ yếu của Iran nằm tại phần chân núi phía tây-nam vùng trung Zagros.

Iran's main oilfields lie in the western central foothills of the Zagros mountain range.

Lúc ấy chúng ta vẫn tồn tại cắm trại bên dưới chân núi Si-na-i.

They were still encamped at the foot of Mount Sinai.

Xem thêm: directive là gì

11 Và chuyện rằng, Lúc Lê Hôn Ti cảm nhận được tin tưởng mời mọc, ông tao không đủ can đảm xuống chân núi.

11 And it came to tướng pass that when Lehonti received the message he durst not go down to tướng the foot of the mount.

Santo Domingo nằm tại phía tây chân núi Andes.

Santo Domingo lies in the foothills west of the Andes.

Kẻ phản bội A Ma Lịch Gia thuyết phục Lê Hôn Ti “xuống” bắt gặp hắn bên dưới chân núi.

The traitorous Amalickiah urged Lehonti to tướng “come down” and meet him in the valley.

Sáu chi phái đứng bên trên chân núi Ga-ri-xim.

At the foot of Mount Gerizim stood six tribes.

Bad Harzburg nằm khểnh ở chân núi phía bắc mặt hàng Harz và vườn vương quốc Harz.

Bad Harzburg is situated at the northern foot of the Harz mountain range on the edge of the Harz National Park.

Tôi tiếp tục quốc bộ lối lâu năm cho tới chân núi Tibidaybo..

I was hiking along the foothills of Mount Tibidaybo...

Chếch về phía nhộn nhịp một ít, bên trên chân Núi Ghinh-bô-a, là suối Ha-rốt.

Slightly to tướng the east is the well of Harod, at the foot of Mount Gilboa.

Nhà của tao ở sâu sắc vô rừng... sát chân núi.

My trang chủ lies deep in the forest near the roots of the mountain.

Kẻ phản bội A Ma Lịch Gia thuyết phục Lê Hôn Ti ′xuống′ bắt gặp hắn bên dưới chân núi.

The traitorous Amalickiah urged Lehonti to tướng ‘come down’ and meet him in the valley.

Khách sạn cơ ở bên dưới chân núi.

The khách sạn is at the foot of a mountain.

Volturara nằm tại chống Monti Picentini, bên trên chân núi Terminio.

Xem thêm: fertilizer là gì

It is located in the Monti Picentini area, at the foot of the Terminio.

Ellie, tất cả chúng ta nên trả quý khách xuống chân núi lửa.

Ellie, we've got to tướng get everyone off the volcano.