caliber là gì

Bản dịch của "caliber" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: caliber là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "caliber" vô một câu

I've learned not vĩ đại be too subjective when professionals of high caliber want vĩ đại use my work.

In my opinion, money plays the most important role, more phàn nàn personal caliber or ideology.

That would have vĩ đại be the conclusion of "scientists" of the caliber of democratic-peace theorists!

Xem thêm: briefing nghĩa là gì

A university is a place that chalks out programmes on a broader basis that has the caliber vĩ đại shape career for the ren next.

It's an inspiration for bầm vĩ đại play against guys of that caliber.

Xem thêm: juggernaut là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "caliber":

cách trị âm