cá sấu tiếng anh đọc là gì

crocodile

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: cá sấu tiếng anh đọc là gì

UK/ˈkrɒk.ə.daɪl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈkrɑː.kə.daɪl/

 • /k/ as in cat
 • /r/ as in run
 • /ɒ/ as in sock
 • /k/ as in cat
 • /ə/ as in above
 • /d/ as in day
 • // as in eye
 • /l/ as in look
 • /k/ as in cat
 • /r/ as in run
 • /ɑː/ as in father
 • /k/ as in cat
 • /ə/ as in above
 • /d/ as in day
 • // as in eye
 • /l/ as in look