by leaps and bounds là gì

POPULAR AMERICAN IDIOMS # 98

Thành ngữ Mỹ thông dụng: Call the shots/by leaps and bounds

Bạn đang xem: by leaps and bounds là gì

Kính xin chào quí vị thính fake. Xin chào khách hàng theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 98 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tự Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách móc.

The idioms that we are going lớn learn today are CALL THE SHOTS and BY LEAPS AND BOUNDS.

Hai kể từ tuy nhiên tất cả chúng ta học tập thời điểm ngày hôm nay là CALL THE SHOTS và BY LEAPS AND BOUNDS.

The Mason Computer Company has a new president, his name is Bill Bradley. Bill’s a graduate of Virginia Tech University, he’s had 10 years of experience in management from Mason’s rival company. He’s known for his people’s skills, for being innovative and dynamic.

Công ty Điện toán Mason với người giám đốc mới nhất thương hiệu là Bill Bradley. Bill đảm bảo chất lượng nghiệp Đại học tập Virginia Tech University, anh với 10 năm kinh nghiệm tay nghề về cai quản trị, học tập từ là một doanh nghiệp đối thủ của hãng sản xuất Mason. Anh phổ biến về tài uỷ thác tế, có tương đối nhiều ý tưởng và hăng say thao tác làm việc.

MIKE: Mai Lan, Bill Bradley just got a great job, he’s now the president of Mason Computer Company. He’s barely 40 years old, a very young president!

Mai Lan, Bill Bradley vừa được một việc thiệt đảm bảo chất lượng, anh tớ là giám đốc Công ty Điện toán Mason. Anh mới nhất với 40 tuổi hạc, một người giám đốc thiệt trẻ em.

MAI LAN: Good for him. He’s a role model for many. I look up lớn people lượt thích him. He has sánh much lớn look forward lớn.

Mừng cho tới anh ấy. Anh tớ là kiểu mẫu cho tới nhiều người. Anh hứa hẹn thiệt đảm bảo chất lượng.

MIKE: I agree. I myself really want lớn be successful lượt thích him, but not everyone has his skills and personality.

Tôi đồng ý. Chính tôi thực sự muốn làm thành công xuất sắc như anh tớ, tuy nhiên ko nên ai cũng có thể có năng lực và nhân cơ hội như anh tớ.

MAI LAN: Well. No doubt he’s talented but, Mike, you have special qualities, too. Who knows, in a few years, you may be one who’s even more successful. I’m quite sure.

À. Anh tớ chắc chắn là là kẻ tài giỏi, tuy nhiên Mike, anh cũng có thể có nhiều đức tính đặc biệt quan trọng. thạo đâu vài ba năm nữa, anh cũng thành công xuất sắc rộng lớn. Tôi khá dĩ nhiên vì vậy.

MIKE: Oh, geeze. My friend, you must be dreaming. I know myself. I have a lot lớn learn before I can be a mid-level employee, let alone the president of a company!

Trời ơi! quý khách ơi, cô đang được mơ thôi. Tôi biết tôi tuy nhiên. Tôi nên học hỏi và chia sẻ nhiều nhằm trở thành một nhân viên cấp dưới cung cấp trung trung, chớ phát biểu cho tới giám đốc một công ty!

MAI LAN: Well. We all can work toward our goal. The sky’s the limit.

À. Tất cả tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Không với số lượng giới hạn nào là cả.

MIKE: Mai Lan. That’s why I lượt thích you. You’re a tough lady. I must follow your lead.

Mai Lan. Vì vậy tuy nhiên tôi quí cô. Cô chính là một trong những người gan liền dạ. Tôi nên theo đuổi chân cô thôi.

MAI LAN: Good. Let’s aim high and work seriously, then we’ll see what happens.

Tốt. Vậy thì tớ phải để mục tiêu và thao tác làm việc nghiêm trang, rồi coi đi ra sao.

MIKE: Maybe Bill Bradley starts out that way and there he is today.

Có thể là Bill Bradley cũng chính thức vì vậy và lúc này lên vị thế như vậy.

MAI LAN: Yes. And now he has a lot of responsabilities, a big paycheck, lots of benefits, and above all the pride of having a good brain!

Đúng. Và lúc này anh tớ có tương đối nhiều trách móc nhiệm, lộc thiệt cao, nhiều quyền hạn và bên trên không còn là niềm hãnh diện với trí tuệ thiệt giỏi!

MIKE: In the company, he’s the big quấn. He gets lớn Call the shots.

Trong doanh nghiệp anh tớ là xếp rộng lớn, anh tớ là người dân có quyền “call the shots”.

Xem thêm: oral nghĩa là gì

MAI LAN: Call the shots? What’s that?

Call the shots? Là gì vậy?

MIKE: To Call C-A-L-L the shots S-H-O-T-S means lớn be in control, lớn be in charge, lớn take the initiative in deciding how something should be done.

To Call C-A-L-L the shots S-H-O-T-S tức là trấn áp, lãnh đạo, đưa ra quyết định những việc nên thực hiện.

MAI LAN: So, when I’m married, I will Call the shots for the family. I’ll decide how the family will plan the budget, what house, xế hộp lớn buy, how the children should be brought up, etc.

Vậy thì Khi lập mái ấm gia đình, tôi tiếp tục “call the shots”, đưa ra quyết định không còn, mái ấm gia đình xài chi phí đi ra sao, mua sắm căn nhà, tậu xe, giáo dục con cháu đi ra sao, v... v...

MIKE: Wow. Then you’re really tough. Be careful. If it’s known that you seriously want lớn Call the shots all the time when you’re married, then you may over up being an old maid. Men may think twice about marrying you. I’m warning you, my dear!

Ồ. Vậy cô căng thiệt. Cẩn thận cơ. Nếu người tớ biết là cô ham muốn đưa ra quyết định không còn từng việc Khi xa lánh mái ấm gia đình, thì cô hoàn toàn có thể trở thành "gái già" đấy nhé. Các ông tiếp tục suy nghĩ lại sở hữu nên cưới cô ko. Tôi thông báo cô ấy nhé, đứa bạn yêu thương quí.

MAI LAN: Yeah! So I scared you, didn’t I? You won’t marry one lượt thích that, right?

À. Vậy thì tôi thực hiện anh hãi rồi. Anh sẽ không còn lấy phu nhân vì vậy, chính không?

MIKE: So true, sánh true! But at this time, you and I are good together, I’m glad neither one of us calls the shots unreasonably.

Đúng quá. Thực là thế. Nhưng vô thời hạn này, cô và tôi thoải mái cùng nhau. Tôi mừng là không người nào đưa ra quyết định từng việc một cơ hội vô lý.

MAI LAN: Well, as for Bill Bradley, now he’s the quấn, he’ll Call the shots, reasonably, I hope.

À, về Bill Bradley, anh tớ lúc này là xếp, tiếp tục đưa ra quyết định từng việc một cơ hội với lý. Tôi kỳ vọng thế.

MIKE: He will. He’s a smart man. His company’s production will improve by leaps and bounds.

Anh tớ tiếp tục thực hiện như vậy. Anh thông minh lắm ! Sức tạo ra của doanh nghiệp anh tiếp tục tăng thêm "by leaps and bounds".

MAI LAN: “By leaps and bounds”? Please explain this term.

"By leaps and bounds"? Giảng dùm tôi ý nghĩa sâu sắc kể từ này.

MIKE: By leaps L-E-A-P-S and bounds B-O-U-N-D-S means rapidly, with startling progress .

By leaps L-E-A-P-S and bounds B-O-U-N-D-S tức là nhanh gọn, với vận tốc xứng đáng kinh ngạc, tiến thủ cỗ thời gian nhanh cung cấp kỳ.

MAI LAN: So under Bill Bradley’s leadership, this company will increase its profits by leaps and bounds.

Vậy là bên dưới sự lãnh đạo của Bill Bradley, doanh nghiệp của anh ý tiếp tục tăng nút điều vô cùng nhanh gọn.

MIKE: I strongly think sánh and I wish him well.

Tôi suy nghĩ vậy và chúc anh tớ thành công xuất sắc.

MAI LAN: Mike, my uncle had a surgery. He’s sánh much better now, he feels quite comfortable. Can I say his health has improved by leaps and bounds?

Mike, chú tôi bị phẫu thuật. Ông lành lặn thời gian nhanh, lúc này cảm nhận thấy vô cùng thoải mái. Tôi nói theo cách khác sức mạnh của ông tiến thủ cỗ "by leaps and bounds", thời gian nhanh cung cấp kỳ không?

Xem thêm: social circle là gì

MIKE: Yes, Mai Lan. That’s right.

Đúng. Nói thế được.

Hôm ni tất cả chúng ta vừa phải học tập nhị trở thành ngữ : CALL THE SHOTS tức là CHỈ HUY, CẦM QUYỀN và BY LEAPS AND BOUNDS tức là NHANH CHÓNG. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin xỏ hứa hội ngộ khách hàng vô bài học kinh nghiệm cho tới.