break down nghĩa là gìCụm động kể từ Break down đem 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Break down

Ý nghĩa của Break down là:

Bạn đang xem: break down nghĩa là gì

 • Đàm phán thất bại

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break down:

 
- The talks between management and the unions BROKE DOWN acrimoniously.
Cuộc đàm phám thân thiện ban giám đốc và công đoàn đang được thất bại thảm kinh hãi.

Nghĩa kể từ Break down

Ý nghĩa của Break down là:

 • Bắt đầu khóc

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break down:

 
- He BROKE DOWN in tears.
Cậu tao chính thức khóc.

Nghĩa kể từ Break down

Ý nghĩa của Break down là:

 • Bị lỗi (dừng vận hành)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break down:

 
- My car's BROKEN DOWN, ví I came by xe taxi.
Chiếc xe cộ của tôi đã trở nên lỗi, vì vậy tôi cút vày xe taxi.

Nghĩa kể từ Break down

Ý nghĩa của Break down là:

 • Đập vỡ sản phẩm rào, trở lo ngại, ...

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break down:

Xem thêm: poster nghĩa là gì

 
- He had to tát BREAK DOWN their opposition to tát his ideas.
Cậu tao nên đập tan sự phản đối ý kiến của tớ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Break down bên trên, động kể từ Break còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Break away

 • Cụm động kể từ Break down

 • Cụm động kể từ Break for

 • Cụm động kể từ Break in

 • Cụm động kể từ Break into

 • Cụm động kể từ Break off

 • Cụm động kể từ Break out

 • Cụm động kể từ Break out in

 • Cụm động kể từ Break out of

  Xem thêm: cautious là gì

 • Cụm động kể từ Break through

 • Cụm động kể từ Break up


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp