blister là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to blister
Phân kể từ hiện tại tại blistering
Phân kể từ quá khứ blistered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại blister blister hoặc blisterest¹ blisters hoặc blistereth¹ blister blister blister
Quá khứ blistered blistered hoặc blisteredst¹ blistered blistered blistered blistered
Tương lai will/shall² blister will/shall blister hoặc wilt/shalt¹ blister will/shall blister will/shall blister will/shall blister will/shall blister
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại blister blister hoặc blisterest¹ blister blister blister blister
Quá khứ blistered blistered blistered blistered blistered blistered
Tương lai were to blister hoặc should blister were to blister hoặc should blister were to blister hoặc should blister were to blister hoặc should blister were to blister hoặc should blister were to blister hoặc should blister
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại blister let’s blister blister
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.