beach đọc tiếng anh là gì

beach

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: beach đọc tiếng anh là gì

UK/biːtʃ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/biːtʃ/

  • /b/ as in book
  • // as in sheep
  • // as in cheese
  • /b/ as in book
  • // as in sheep
  • // as in cheese