bánh mì tiếng anh đọc là gì

banh mi

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: bánh mì tiếng anh đọc là gì

UK/ˌbɑːn ˈmiː/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌbɑːn ˈmiː/

  • /b/ as in book
  • /ɑː/ as in father
  • /n/ as in name
  • /m/ as in moon
  • // as in sheep
  • /b/ as in book
  • /ɑː/ as in father
  • /n/ as in name
  • /m/ as in moon
  • // as in sheep