balloon đọc tiếng anh là gì

balloon

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: balloon đọc tiếng anh là gì

UK/bəˈluːn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/bəˈluːn/

  • /b/ as in book
  • /ə/ as in above
  • /l/ as in look
  • // as in blue
  • /n/ as in name
  • /b/ as in book
  • /ə/ as in above
  • /l/ as in look
  • // as in blue
  • /n/ as in name