authorities là gì

/əˈθɔrɪti , əˈθɒrɪti/

Thông dụng

Danh từ

Uy quyền, quyền lực tối cao, quyền thế
to exercise authority over somebody
có quyền lực tối cao so với ai
( số nhiều) căn nhà nuốm quyền, căn nhà chức vụ, căn nhà đương cục
local authorities are the foundation of national administrative machine
chính quyền khu vực là nền tảng của máy bộ hành chủ yếu quốc gia
Người sở hữu đáng tin tưởng, người dân có thẩm quyền, Chuyên Viên, người lão luyện (về một môn nào)
an authority on phonetics
chuyên gia về ngữ âm
Tài liệu hoàn toàn có thể thực hiện địa thế căn cứ xứng đáng tin cậy, căn cứ
what is his authority?
anh tao địa thế căn cứ vô đâu?
to tự something on one's own authority
tự ý làm cái gi, tự động được chấp nhận thực hiện gì
on (from) good authority
theo một mối cung cấp uy tín, bám theo địa thế căn cứ đích xác

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

quyền (sử dụng, truy cập)
authority checking
sự đánh giá quyền (sử dụng, truy cập)

Xây dựng

quyền lực
standards authority
quyền lực về chi tiêu chuẩn
thẩm quyền, giới chức

Kỹ thuật cộng đồng

nhà đương cục

Kinh tế

chức quyền
line authority
chức quyền những cấp
nhà nuốm quyền
nhà chức trách
port authority
nhà chức vụ cảng
relevant authority (the...)
nhà chức vụ sở hữu thẩm quyền
nhà đương cuộc
adjudicatory authority
nhà đương cuộc xét xử
nhà đương trách
quyền thế
quyền lực
sự ủy quyền
spending authority
sự ủy quyền đầu tư chi tiêu tài chánh
thác quyền
thẩm quyền
authority to lớn sign
thẩm quyền ký
relevant authority (the...)
nhà chức vụ sở hữu thẩm quyền
telex for authority to lớn pay
gởi năng lượng điện báo cho tới ban ngành thẩm quyền chi trả
uy quyền
advice of authority to lớn pay
giấy báo ủy quyền thanh toán
agent without authority
người đại lý không được ủy quyền
authority to lớn accept
thư ủy quyền nhận trả (hối phiếu)
authority to lớn draw
ủy quyền rút tiền
authority to lớn draw
ủy quyền viết lách (hối phiếu)
authority to lớn negotiate
ủy quyền tách khấu
authority to lớn pay
ủy quyền trả tiền
authority to lớn purchase
ủy quyền mua
authority to lớn sign
thư ủy quyền ký
authority to lớn transfer
thư ủy quyền gửi nhượng
note of authority
giấy ủy quyền
spending authority
sự ủy quyền đầu tư chi tiêu tài chánh
ủy quyền
advice of authority to lớn pay
giấy báo ủy quyền thanh toán
agent without authority
người đại lý không được ủy quyền
authority to lớn accept
thư ủy quyền nhận trả (hối phiếu)
authority to lớn draw
ủy quyền rút tiền
authority to lớn draw
ủy quyền viết lách (hối phiếu)
authority to lớn negotiate
ủy quyền tách khấu
authority to lớn pay
ủy quyền trả tiền
authority to lớn purchase
ủy quyền mua
authority to lớn sign
thư ủy quyền ký
authority to lớn transfer
thư ủy quyền gửi nhượng
note of authority
giấy ủy quyền
spending authority
sự ủy quyền đầu tư chi tiêu tài chánh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ascendancy , authorization , beef * , charge , clout * , command , credit , domination , dominion , edge , esteem , force , goods * , government , guts * , influence , juice * , jump , jurisdiction , leg up , license , mastery , might , might and main , permission , permit , pizzazz * , pow , powerhouse , prerogative , prestige , punch , right , ropes , rule , say , say-so , steam , strength , strong arm , stuff * , supremacy , sway , upper hand * , warrant , weight , what it takes , whip hand , word , zap * , arbiter , aristocrat , bible , big cheese * , big shot * , big wig , quấn , brains , brass * , buff * , ceo , đô thị hall * , connoisseur , czar , egghead * , establishment * , exec , executive , expert , feds , front office * , governor , guru , ivory dome , judge , kingfish , kingpin , law * , power elite , pro , professional , professor , pundit , scholar , specialist , textbook * , top brass , top dog , top hand , upstairs , veteran , virtuoso , whiz , wizard , control , power , sovereignty , official , mandate , ace , adept , dab hand , master , past master , proficient , absolutism , apostolicity , ascendency , autarchy , autocracy , bailiwick , carte blanche , competence , credibility , despot , despotism , devolution , dictum , dogma , domain name , fiat , fiefdom , hegemony , importance , ipse dixit , justification , martinet , orthodoxy , parish , paternalism , potence , precedent , realm , regent , reliability , sanction , sayso , say so sánh , scepter , source , totalitarianism , trustworthiness. associated word: purview , tyrant , ukase , warranty