astounding là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to astound
Phân kể từ hiện tại tại astounding
Phân kể từ quá khứ astounded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại astound astound hoặc astoundest¹ astounds hoặc astoundeth¹ astound astound astound
Quá khứ astounded astounded hoặc astoundedst¹ astounded astounded astounded astounded
Tương lai will/shall² astound will/shall astound hoặc wilt/shalt¹ astound will/shall astound will/shall astound will/shall astound will/shall astound
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại astound astound hoặc astoundest¹ astound astound astound astound
Quá khứ astounded astounded astounded astounded astounded astounded
Tương lai were to astound hoặc should astound were to astound hoặc should astound were to astound hoặc should astound were to astound hoặc should astound were to astound hoặc should astound were to astound hoặc should astound
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại astound let’s astound astound
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.