approximation là gì

/ə¸prɔksi´meiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự gần
Sự xấp xỉ, sự sát đúng
Cái xấp xỉ, số lượng xấp xỉ; ý nghĩa sâu sắc sát đúng
(toán học) quy tắc xấp xỉ
approximation of root
phép tính xấp xỉ một nghiệm

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

phép xấp xỉ
best approximation
phép xấp xỉ tối ưu
continuous approximation
phép xấp xỉ liên tục
diophantine approximation
phép xấp xỉ điofan
diophantine approximation
phép xấp xỉ diophatus
first approximation
phép xấp xỉ bước đầu
linear approximation
phép xấp xỉ tuyến tính
mean approximation
phép xấp xỉ trung bình
minimax approximation
phép xấp xỉ minimax
numerical approximation
phép xấp xỉ vày số
numerical approximation
phép xấp xỉ số
one-sided approximation
phép xấp xỉ một phía
rough approximation
phép xấp xỉ thô
second approximation
phép xấp xỉ bước hai
statistical approximation
phép xấp xỉ thống kê
stochastic approximation
phép xấp xỉ xác suất
successive approximation
phép xấp xỉ liên tiếp
sự tiệm cận
sự tính sát đúng

Xây dựng

giá trị sát đúng
phép (tính) sát đúng

Điện lạnh

phép tính sát đúng

Điện tử & viễn thông

tính xấp xỉ

Kỹ thuật công cộng

sự sát đúng
sự xấp xỉ
tiệm cận

Kinh tế

độ chừng
sự phỏng chừng
ước chừng

Địa chất

sự tính xấp xỉ, sự phỏng chừng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
resemblance , likeness , nearness , similarity , alikeness , conjecture , rough idea , guess , educated guess , ballpark figure , estimation , guesstimate , informed guess , rough measure , circa

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: approximation là gì

Xem thêm: coup là gì

NHÀ TÀI TRỢ