30 tiếng anh đọc là gì

thirty

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: 30 tiếng anh đọc là gì

UK/ˈθɜː.ti/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈθɝː.t̬i/

  • /θ/ as in think
  • /ɜː/ as in bird
  • /t/ as in town
  • /i/ as in happy
  • /θ/ as in think
  • /ɝː/ as in bird
  • // as in cutting
  • /i/ as in happy